• فیلم تبلیغاتی بیمه پارسیان
  • فیلم تبلیغاتی شرکت پاکسان
  • فیلم تبلیغاتی شهرداری تهران

فیلمسازی صنعتی و تبلیغاتی

شرکت های خصوصی و دولتی در نحوه ی برجسته سازی انواع خدمات و فرآیند تولیدات خود همواره دغدغه ی مخاطبانی را دارند که امکان بازدید از مکان های صنعتی و تولیدی خود را ندارند. کانون تبلیغاتی نسیم سبز تصویر با امکان ساخت و پخش فیلم های صنعتی و تبلیغاتی از شبکه های مختلف تلویزیونی و فضای مجازی یاری گر شما در نیل به بازار هدف تان خواهد بود.


- ساخت فیلم صنعتی گروه سرمایه گذاری صتسا
- ساخت فیلم صنعتی بیمه پارسیان
- ساخت فیلم صنعتی از کارخانه ی دوو
- ساخت فیلم صنعتی از کارخانه ی اسنوا
- ساخت فیلم صنعتی از شرکت های نفت پاسارگاد
- ساخت فیلم صنعتی از شرکت پاکسان ( ساینا )
- ساخت فیلم های یک دقیقه ای با موضوعات مختلف ( ویژه ی پلیس راهنمایی و رانندگی و دیگر سازمان ها )

  • فیلم تبلیغاتی بیمه پارسیان
  • فیلم تبلیغاتی شرکت پاکسان
  • فیلم تبلیغاتی شهرداری تهران