• شرکت سرمایه گذاری صتسا
  • شرکت نفت پاسارگاد
  • شرکت نفت پاسارگاد

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

جذابیت هایی که عکاسی ، به یک محصول یا یک رویداد می بخشد حس ترغیب و تشویق را در مخاطب پویا می سازد. از ابزارهای مطرح در شیوه های موفق بازاریابی وقوف به تکنیک های حرفه ای عکاسی می باشد چرا که این عکس است که موجب اغراق در کیفیت و بهترین حالت یک محصول یا یک رویداد می شود. پروژه های عکاسی صنعتی و تبلیغاتی مهمی که توسط کانون نسیم سبز تصویر به انجام رسیده گواهی بر قابلیت های متخصصان این مجموعه می باشد.

- عکاسی صنعتی از ابر پروژه های عمرانی کشور
- عکاسی صنعتی از کارخانه ی ذوب فولاد سمنان
- عکاسی صنعتی از کارخانه ی فولاد کویر دامغان
- عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از شرکت پاکسان (ساینا)
- عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کارخانه ی دوو
- عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کارخانه ی اسنوا

  • شرکت سرمایه گذاری صتسا
  • شرکت نفت پاسارگاد
  • شرکت نفت پاسارگاد
  • شرکت نفت پاسارگاد
  • عکاسی صنعتی کارخانه فولاد سمنان
  • لوازم خانگی اسنوا
  • مجتمع ذوب فولاد سمنان
  • مجتمع ذوب فولاد سمنان