• استودیو صدا نسیم سبز تصویر
  • استودیو صدا نسیم سبز تصویر1

آهنگ سازی و استودیوی صدا

واحد آهنگ سازی و استودیوی صدا در نسیم سبز تصویر، آماده ی ارائه ی هر گونه آهنگ سازی اختصاصی فیلم های صنعتی، سرودهای سازمانی و شرکتی، آهنگ سازی برای تیتراژ برنامه های مختلف تلویزیونی، تیزرها و آگهی های بازرگانی می باشد.

- ساخت سرود رسمی بانک قوامین
- ساخت سرود رسمی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- تولید سرود رسمی جامعه پزشکی

  • استودیو صدا نسیم سبز تصویر
  • استودیو صدا نسیم سبز تصویر1