درباره ما

درباره ما

نقش اسرار انگیز صنعت تبلیغات در رسیدن به بیشترین سهم بازار بر کسی پوشیده نیست. در جهان امروز، سرنوشت یک بازار را ایده های بکر و استراتژی های مناسب تبلیغاتی رقم می زند. کانون تبلیغاتی تمام سرویس نسیم سبز تصویر با همکاری جمعی از استعدادهای ورزیده با آرمان های پر مفهوم تبلیغاتی و تجربه ای افزون بر 15 سال، مفتخر به ارائه ی خدماتی نوین در امورتدوین تبلیغات جهت اعتلای کسب و کار در کشورعزیزمان  می باشد. اینجا در نسیم سبز تصویر رسالت ما، کشف حضور شما در این جهان آکنده از معناست.