شاعر و خواننده آئینی
.

مجید تال

صابر خراسانی

امید معنوی