قاری قرآن
.

مسعود گرجی

علی شیرزاد

قاری نوجوان - محمدرضا حاتمی

سید جواد حسینی

استاد سعیدیان

استاد کریم منصوری

علی محمد پور

قاری نوجوان - محمد رضا طاهری

محمدجواد فروغی

جعفر فردی

حامد شاکر نژاد

حامد علیزاده

دکتر نیکدستی

محمد موسی زاده

سید مهدی تاج زاده