مشتریان ما
دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران- مهر 95

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران- مهر 95

ساخت مستند سومین المپیاد دانشجویان

ساخت مستند سومین المپیاد دانشجویان

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری جشن روز معلم_ دانشگاه آزاد شهر دهق

برگزاری جشن روز معلم_ دانشگاه آزاد شهر دهق