مشتریان ما
وزارت نفت

جشن خانواده های حراست نفت در سال 95

جشن خانواده های حراست نفت در سال 96

گزارشات مردمی

گزارشات مردمی وزارت نفت

برگزاری جشن خانواده های حراست وزارت نفت

برگزاری جشن خانواده های وزارت نفت ، اجرای گروه موسیقی سنتی فریاد صبا

برگزاری جشن خانواده های وزارت نفت ، اجرای گروه موسیقی سنتی فریاد صبا

برگزاری جشن خانواده های وزارت نفت ، اجرای ارکستر سینا شعبانخانی

برگزاری جشن خانواده های وزارت نفت - اجرای گروه عمو مهربون

برگزاری مراسم جشن