مشتریان ما
پلیس مبارزه با مواد مخدر

ساخت مستند تبلیغاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر

ساخت مستند از مرکز عملیات و آموزش سگ های مواد یاب

ساخت مستند و کلیپ نشست خبری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر

برگزاری کنگره کشف و انالیز مواد مخدر سال 90