مشتریان ما
پلیس مبارزه با مواد مخدر

تولید فیلم کوتاه مرگ شیشه ای

ساخت مستند

مستند از مرکز عملیات و آموزش سگ های مواد یاب

مستند سازی

کنگره کشف و انالیز مواد مخدر

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران همکار با مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر