مشتریان ما
بانک دی

برگزاری جشن خانواده های بانک دی در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی