شرکت نفت پاسارگاد
ساخت مستند تبلیغاتی-صنعتی از شرکت نفت پاسارگاد

ساخت مستند تبلیغاتی-صنعتی از شرکت نفت پاسارگاد

ساخت کلیپ تبلیغاتی-صنعتی شرکت نفت پاسارگاد

ساخت کلیپ تبلیغاتی-صنعتی شرکت نفت پاسارگاد

ساخت مستند معرفی شرکت نفت پاسارگاد، بزرگترین تولیدکننده قیر خاورمیانه

ساخت مستند معرفی شرکت نفت پاسارگاد، بزرگترین تولیدکننده قیر خاورمیانه

برگزاری جشن خانواده های شرکت نفت پاسارگاد

برگزاری جشن خانواده های شرکت نفت پاسارگاد