مشتریان ما
شرکت نفت پاسارگاد

فیلمسازی صنعتی

تیزر صنعتی نفت پاسارگاد

جشن خانواده های نفت پاسارگاد

مستند معرفی شرکت نفت پاسارگاد ، بزرگترین تولیدکننده قیر خاورمیانه