آهنگسازی و استودیوی صدا
.

ساخت سرود ملی حفاظت اطلاعات ناجا

ساخت سرود ملی حفاظت اطلاعات ناجا

ساخت سرود ملی بسیج جامعه پزشکی

ساخت سرود ملی بسیج جامعه پزشکی

ساخت سرود بانک قوامین

ساخت سرود بانک قوامین